1

BOOKING CONDITIONS- BOKNINGSREGLER


BOOKING CONDITIONS- BOKNINGSREGLER

1. BOKA DIN SEMESTER

(a) För att säkra din bokning kräver vi att du fyller i och undertecknar Travelux bokningsformulär och returnerar det till företaget med en deposition på minst 20% (insättningsbelopp rekommenderas vid bokningstillfället). Om du bokar inom tio veckor efter avresa krävs full betalning.
Med bokningsformulärets undertecknande accepterar du dessa avtalsvillkor på uppdrag av alla som anges i bokningsformuläret. (b) Ett kontrakt kommer att finnas så snart vi utfärdar en bekräftelsefaktura. Detta avtal görs enligt villkoren i dessa bokningsvillkor, som regleras av Svensk lag och båda parter är överens om att underkasta sig de Svenska domstolarnas juridik hela tiden. Om företaget av någon anledning inte accepterar din bokning kommer din deposition att returneras.
(c) Särskilda önskemål ska anges i bokningsformuläret eller göras skriftligen. Företaget kommer att försöka ordna att särskilda önskemål uppfylls, men kan inte garantera att de kommer att bli det. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella särskilda önskemål.
(d) Om du ordnar din semester direkt med företaget kommer all korrespondens och annan kommunikation att skickas till adressen till den första personen som anges i bokningsformuläret om du inte anger något annat. Om du begär korrespondens via en företagsadress krävs också en bostadsadress av nöd- och säkerhetsskäl.
(e) Om din bokning har gjorts via en resebyrå, kommer företaget att rikta all kommunikation till den resebyrån. Alla pengar som du, Kunden, betalar till en resebyrå i samband med ett avtal med företaget, kommer att innehas av resebyrån på företagets vägnar tills den vidarebefordras till företaget.
(f) Balansen beror på Travelux 10 veckor före avresa.

2. ÄNDRINGAR & INSTÄLLDA RESOR

(a) Ändringar av dig Företaget kommer att göra allt för att hjälpa dig om du vill ändra dina arrangemang. Förfrågningar om ändring måste vara skriftliga och undertecknas av undertecknaren på bokningsformuläret. Du måste betala en ändringsavgift på 250 kr per bokning tillsammans med alla kommunikationsavgifter eller andra kostnader som företaget har. Dessa avgifter kommer att betalas oavsett om företaget lyckas bekräfta din begärda ändring eller inte. Din begäran kan behandlas som en avbokning och ombokning och de normala avbokningsavgifterna som beskrivs i punkt (b) nedan kommer att gälla beroende på de villkor som våra leverantörer ställer. Om du oundvikligen hindras från att ta din semester, till exempel på grund av sjukdom, jurytjänst, uppsägning, oundvikliga arbetsförpliktelser eller död eller allvarlig sjukdom hos en nära familjemedlem, kan det vara möjligt att överföra din bokning till en person acceptabelt för företaget (men det bör noteras att vissa leverantörer, inklusive flygbolag, betraktar alla namnändringar som en avbokning och därmed drar till sig avbokningsavgifter på upp till tjänstens fulla värde) förutsatt att: i) om du skriftligen begär överföringen, ge rimlig tid för att ändringarna ska meddelas och accepteras av leverantörer. ii) din begäran är skriftlig och åtföljs av dokumentation av orsaken till överföringen, eventuella biljetter eller kuponger som mottagits från företaget, fullständiga uppgifter om den person som kommer att ersätta dig, eventuellt saldo för bokningen och lämplig administrationsavgift ( se nedan). iii) din ersättare godkänner att vara bunden av dessa bokningsvillkor. Administrationsavgiften kommer att vara 350 kr per person. Du, som överlåtare av semestern och förvärvaren, är solidariskt ansvarig gentemot företaget för betalning av det återstående beloppet, tillsammans med alla tilläggsavgifter av vilket slag som helst som ålagts av leverantörerna som tillhandahåller delar av din semesteravgift. Observera att särskilt flygbolagen ibland tar ut en avbokningsavgift på 100% och kostnaden för en ny biljett. (b) Avbokning av dig Alla avbokningar måste meddelas skriftligen, undertecknas av undertecknaren på bokningsformuläret och skickas till företaget på Stapeled 1, 34193 Bolmsö. Avbokningar gäller den dag de mottas av företaget. Inspelad leverans rekommenderas starkt. Följande avbokningsavgifter (tillsammans med semesterförsäkringspremier) kommer att betalas, beroende på antalet dagar före avresan som företaget får ditt meddelande om avbokning.
Antal dagar före avresedatum med skriftlig avbokning med återbetalning i % av den totala semesterkostnaden
Mer än 57 dagar Förlust av depositionsavgift
56 – 35 dagar 40% av den totala semesterkostnaden
34 – 21 dagar 60% av den totala semesterkostnaden
20 – 8 dagar 80% av den totala semesterkostnaden
Inom 7 dagar 100% av den totala semesterkostnaden
c) Företagets ändringar, Stor försiktighet iakttas för att beskrivningarna och priserna i denna broschyr är korrekta vid tidpunkten för publiceringen. Ändringar kan dock inträffa och företaget förbehåller sig rätten att ändra informationen i denna broschyr, inklusive priser, i vilket fall fretaget kommer att informera dig om sådan ändring innan du accepterar din bokning. Efter att en bekräftelsefaktura har utfärdats gör företaget allt för att lämna information alla helgdagar som annonseras. I mycket sällsynta fall kan företaget behöva ändra en semester innan du avreser. Om ändringen är betydande (det vill säga om det är en ändring av flygtiden med mer än 12 timmar, en ändring av flygplatsen, en ändring av destination eller en ändring av en lägre logistandard) kommer företaget att meddela dig så snart så praktiskt möjligt och erbjuda dig tre val. Du kan acceptera ändringen, du kan ändra din bokning till en annan leig semester eller så kan du avbryta och få en fullständig och snabb återbetalning. Om du väljer en annan semester, som är dyrare, måste du betala skillnaden, men om det är billigare kommer företaget att göra lämplig återbetalning. Om du avbokar och får en fullständig återbetalning efter en betydande modifiering av någon annan anledning än force majeure eller få bokningar får du följande ersättning, beräknad utifrån antalet dagar före avresan som du får besked om ändringen. Antal dagar när anmälan före avresedatum när anmälan om ändring skickas
Ersättning per person
Mer än 42 dagar 200 kr,
– 29-41 dagar före 300 kr,
– 14-28 dagar före 400 kr,
– 0 – 13 dagar före 500 kr,
– Force majeure betyder ovanliga och oförutsägbara omständigheter utanför företagets kontroll, vars konsekvens varken företaget eller dess leverantörer kunde undvika, inklusive, men inte begränsat till, krig, hot om krig, upplopp, civilstrid, terroristaktivitet (faktisk eller hotad) ), industriell tvist, tekniska problem med transport, maskiner eller utrustning, strömavbrott, natur- eller kärnkatastrofer, brand, översvämning, torka, ogynnsamma väderförhållanden och vattennivå i floder. ”Få bokningar” betyder att ett otillräckligt antal personer har bokat gruppresan för att göra verksamheten ekonomiskt lönsam i den annonserade formen. Avbokning av företaget till följd av låga bokningar kommer inte att göras efter förfallodagen (dvs. tio veckor före avresa). Om det finns en mindre modifiering innan du åker (det vill säga någon förändring som inte ingår i definitionen av en betydande modifiering som anges ovan) kommer företaget att försöka meddela dig, även om det inte är skyldigt att göra det, och det är inte heller skyldigt att betala någon ersättning. Om företaget inte kan tillhandahålla en betydande del av din semester efter det att den påbörjats, kommer lämpliga alternativa arrangemang att göras för dig utan extra kostnad för dig, eller alternativt kommer du att återlämnas till din utgångspunkt och ges ett erbjudande pro-rata återbetalning för markarrangemang som inte mottagits. (d) Avbokning av företaget Om du inte betalar resten av semesterpriset minst tio veckor (70 dagar) före avresan, kommer företaget att behandla din bokning som annullerad och ta ut de avbokningsavgifter som anges i punkt 2 (b) ovan. Om företaget är skyldigt att avbryta din semester under andra omständigheter före avresan, kommer företaget att göra sitt bästa för att erbjuda alternativa arrangemang av jämförbar standard eller ge dig en fullständig och snabb återbetalning. Dessutom betalar företaget dig ersättning enligt punkt 2 (c), såvida inte avbokningen har orsakats av force majeure eller låga bokningar.

3. KOSTNADER

(a) Företaget är inte skyldigt att redovisa kostnaderna för en semester. (b) Företaget förbehåller sig rätten att meddela dig om en ökning av broschyren eller det annonserade priset innan du accepterar din bokning. (c) Efter att en bekräftelsefaktura har utfärdats, såvida du inte väljer att betala för din semester helt vid bokningstillfället (se punkt 3 (e) nedan), är priset för din semester tyvärr föremål för möjligheten att tillägg under vissa begränsade omständigheter.
En tilläggsavgift kommer dock endast att tas ut enbart för att möjliggöra variationer i transportkostnaderna, inklusive kostnader för bränsle, höjningar av normala publicerade flygpriser, skatter eller avgifter som debiteras för tjänster såsom landningsskatter på flygplatser, växelkursen för det specifika paketet om den svenska eller utomeuropeiska regeringen eller tillsynsorganet inför eller höjer skatterna. Även då kommer företaget att absorbera ett belopp som motsvarar 2% av ditt semesterpris (exklusive försäkringspremier och ändringsavgifter) innan du lämnar någon avgift till dig. Endast belopp som överstiger 2% kommer att tas ut. En reviderad bekräftelsefaktura skickas direkt till dig eller din resebyrå som meddelar dig om eventuella tillägg. (d) Om en avgift skulle öka det totala semesterpriset som visas på din ursprungliga bekräftelsefaktura med 10% eller mer, kan du avbryta din bokning inom 14 dagar efter utfärdandet av den reviderade fakturan och få full återbetalning av alla betalningar som gjorts till företaget, förutom reseförsäkring och eventuella tidigare ändringsavgifter. (e)Du välja att betala hela summan av semestern vid bokningstillfället, i vilket fall ditt semesterpris fastställs till den kostnad som företaget citerade vid den tiden. För att kvalificera dig för denna förmån bör du returnera bekräftelsefakturan till företaget med full betalning för att nå företaget inom sju dagar från det datum då bekräftelsefakturan först skickades till dig. (g) De ekonomiska åtaganden som företaget erbjuder ovan innebär att företaget inte kan sänka semesterpriserna om värdet på SEK stärks.

4. FÖRETAGETS ANSVAR

(a) Företaget tillämpar alla rimliga kontroller för att säkerställa att de som är involverade i förberedelserna och tillhandahållandet av din semester håller lämpliga standarder. Beskrivningarna, informationen och åsikterna i denna broschyr från företaget avseende flygbolagen och andra leverantörer vars tjänster används i god tro, baserat på den senaste informationen som var tillgänglig vid tidpunkten för utskrift. (b) Företaget tar ansvar för eventuella förluster du kan lida om någon del av semesterarrangemanget du bokar med företaget före avgång inte är som beskrivet och inte av rimlig standard. Företaget tar också ansvar om du drabbas av dödsfall eller personskada som ett direkt resultat av att dessa semesterarrangemang inte är som beskrivna och av rimlig standard. Dessa godtaganden av ansvar gäller dock inte om det inte har förekommit något fel från företaget eller dess anställda, ombud eller leverantörer och förlusten, dödsfallet eller personskada som orsakats beror på dina egna handlingar eller underlåtenheter eller på handlingarna eller utelämnanden från en tredje part som inte är inblandad i att tillhandahålla tjänsterna, som utgör din semester, eller till ovanliga eller oförutsägbara omständigheter eller händelser, som inte kunde ha förutsetts eller undvikits av företaget eller dess anställda, agenter eller leverantörer ens med utövandet av all vård.
De är också villkorade av att du följer procedurerna för anmälan av klagomål som anges i villkor 9, och att du tilldelar företaget vilken rätt du kan ha mot någon annan person vars handlingar eller underlåtenhet har gett upphov till företagets ansvar. (c) Snabb hjälp på plats. Om kontraktet vi har med dig inte utförs eller utförs felaktigt på grund av fel som kan hänföras till en tredje part som inte är kopplat till tillhandahållandet av tjänsterna, eller som ett resultat av misslyckanden på grund av ovanliga och oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll, följderna av vilka inte kunde ha undvikits även om all vederbörlig omsorg hade utövats, eller en händelse som vi eller våra leverantörer, även med vederbörlig omsorg, inte kunde förutse eller förhindra, och du lider av en skada eller annan materiell förlust, kommer vi att erbjuda du sådan snabb hjälp som är rimligt under omständigheterna. (d) Företagets ansvar att ersätta dig och beloppet för sådan ersättning är föremål för följande begränsningar. För det första, i händelse av annan skada än dödsfall, sjukdom eller personskada, är ersättningen begränsad till ett rimligt belopp med hänsyn till sådana faktorer som bland annat semesterkostnaden och i vilken utsträckning upplevelsen av din semester kan sägas har påverkats. För det andra är ansvar och ersättning i alla fall begränsade i enlighet med bestämmelserna i alla internationella konventioner, som rör transport och boende, nämligen Warszawakonventionen 1929 (med ändringar), Bernkonventionen 1961, Atenkonventionen 1974, Genèvekonventionen 1973 och Pariskonventionen 1962. Kopior av dessa konventioner finns tillgängliga på begäran. (e) Byggnadsarbeten och det resulterande buller från platser intill alla fastigheter som visas i broschyren kan förekomma när som helst under säsongen. Om vi är medvetna om att sådana verk sannolikt kommer att inträffa under din semester och enligt vår åsikt kan påverka din njutning av det avsevärt, kommer vi att ge dig råd. Som du kommer att uppskatta utför tredjeparter ofta byggnadsarbeten som vi inte har någon kontroll över. Om inte våra egna underleverantörer eller leverantörer utför byggnadsarbeten, beklagar vi att vi inte kan betala någon ersättning eller ta ansvar, även om vi erbjuder dig alternativt boende eller återbetalning som ett resultat.

5. DITT ANSVAR

(a) Allmän information om pass, visum och hälsokrav som gäller för medborgare i Sverige anges i dessa bokningsvillkor. Sådana krav kan dock ändras och du måste kontrollera aktuella krav innan avresa. Det är ditt ansvar att skaffa alla dokument som krävs för din semester, att se till att dessa är i rätt ordning och att ta dem med dig. Företaget är inte ansvarigt om du inte gör det och du är ansvarig för att täcka eventuella merkostnader på grund av ett sådant misslyckande. (b) Du ansvarar för incheckningen av flyg vid rätt tidpunkt och för att du presenterar dig för att ta upp alla förbeställda delar av din semester. Företaget kan inte ta ansvar för klienter som missar flyg till följd av sen incheckning och ingen kredit eller återbetalning kommer att ges om du missar hela eller delarav semestern. Ingen kredit eller återbetalning ges för förlorade, felaktiga eller förstörda resehandlingar. Om någon anländer mindre än 40 minuter före biljettens avgångstid för flyg, kan inträde till flygplanet vägras. Om någon nekas tillträde till någon flygning av flygbolaget eller regeringsmyndigheten, är vi maktlösa att hjälpa och kan inte hållas ansvariga varken för den vidtagna åtgärden eller för eventuella extra kostnader som kan uppstå till följd av detta. (c) Vi förbehåller oss rätten att säga upp arrangemangen för alla klienter som enligt vår åsikt eller enligt någon flygbolagspilot, boendeägare, reseguide eller hanteringsagent orsakar eller sannolikt orsakar nöd, irritation eller fara för någon av våra andra kunder, anställda eller tredje part eller skada på egendom. I det här fallet upphör vårt ansvar för semestern eller den berörda personen omedelbart och vi är inte skyldiga att betala någon ersättning, göra någon återbetalning eller täcka utgifter som de kan medföra. Full avbokningsavgift tillkommer, där så är tillämpligt. (d) Vi ombeds ofta att hjälpa till med att begära tillhandahållande av anläggningar från tredje part på plats. När vi är det kommer vi att sträva efter att hjälpa till efter egna möjligheter. Det är dock underförstått och överenskommet att sådana tjänster som tillhandahålls av tredje part inte utgör en del av avtalsförhållandet mellan dig och oss och därför inte omfattas av dessa bokningsvillkor. (e) Kunden är ansvarig för eventuella brott eller skador som orsakats under vistelsen på anläggningen och betalning eller ersättning kommer att begäras innan han lämnar boendet. (f) Eventuella speciella önskemål eller medicinska problem måste informeras till oss vid bokningstillfället och tydligt anges på ditt bokningsformulär. Även om vi kommer att sträva efter att uppfylla rimliga förfrågningar kan vi inte garantera att de kommer att uppfyllas och om vi inte gör det kommer det inte att utgöra ett kontraktsbrott från vår sida. Om du eller någon medlem i din grupp har några medicinska problem eller funktionshinder som kan påverka din semester, berätta för oss innan du bekräftar din bokning så att vi kan ge råd om lämpligheten för dina valda arrangemang. Under alla omständigheter måste du ge oss fullständiga uppgifter skriftligen vid bokningstillfället. När du deltar i sådana aktiviteter kan du bli ombedd att underteckna ett ytterligare formulär av den lokala leverantören.

6. LUFTFARTYG OCH ANDRA LEVERANTÖRER

(a) Mellan dig och leverantörerna av transport, boende och andra komponenter som utgör din semester gäller leverantörens villkor. Dessa villkor kan vara föremål för internationella konventioner som begränsar och / eller begränsar leverantörernas ansvar. (Kopior finns tillgängliga på begäran – vänligen vänta 28 dagar). (b) Transporttider tillhandahålls av det berörda lufttrafikföretaget och är föremål för sådana väderförhållanden, underhållskrav och passagerarnas förmåga att checka in i tid och vid flygningar, med begränsningar för flygtrafikkontroll. Följaktligen är tiderna för flygningar och andra transportformer endast uppskattningar och kan inte garanteras. (c) Vissa aktiviteter medför inneboende risker och om du deltar i sådana aktiviteter kan du bli ombedd att underteckna ett ytterligare formulär av den lokala leverantören.

7. UTFLYKTER OCH GRUPPBOKNINGAR

(a) Observera att när du bokar en utflykt lokalt, är ditt kontrakt med det lokala företaget som tillhandahåller den utflykten och inte företaget. Företaget har inget juridiskt ansvar för någonting som går fel på en sådan utflykt och eventuella anspråk, som du kan ha, som uppstår på grund av utflykten, kommer att vara mot det aktuella lokala företaget och underkastat det lokala företagets villkor. (b) Vi strävar efter att se till att vårt boende och andra tjänster som tillhandahålls för din semester överensstämmer med säkerhetslagarna i Grekland. (c) Av säkerhetsskäl har våra representanter och guider fullständigt gottfinnande om alla aktiviteter som arrangeras av eller genom oss med hänsyn till väderförhållandena, kundens förmåga och alla andra relevanta faktorer. Alla aktiviteter som annonseras erbjuds i mån av tillgång. Tillhandahållande av aktiviteter är också föremål för de lagar och förordningar i landet där de tillhandahålls. (d) Vi förbehåller oss rätten att ändra program, boende eller resväg för alla turer av speciellt intresse om vi av någon anledning bestämmer att en viss destination inte längre är lämplig. Detta beslut kan härröra från ogynnsamma väderförhållanden eller andra faktorer som ligger utanför vår kontroll eller för våra egna operativa behov. Reseguiden har slutgiltigt gottfinnande i denna fråga. Vi förbehåller oss också rätten att byta semesterledare för alla semestrar. En sådan förändring kommer inte att vara någon betydande förändring. Med förbehåll för dessa bokningsvillkor förbehåller vi oss också rätten att variera resvägar och flygbolag om det är nödvändigt eller lämpligt utan kompensation. Om inte sådana variationer utgör en betydande ändring av dina semesterarrangemang i enlighet med dessa bokningsvillkor, kommer du inte nödvändigtvis att informeras om dem. (e) Lägsta antal: Vissa paketresor i denna broschyr fungerar under förutsättning att det krävs ett lägsta antal. Vi inför en tidsfrist på 8 veckor före avresedatumet innan vi beslutar om tillräckligt många resenärer har bokat för att resa. Om det minsta antalet inte har uppnåtts förbehåller vi oss rätten att avboka din semester av den anledningen, förutsatt att vi meddelar dig minst 8 veckor före avresan. Bestämmelserna som anges under 2c ”Företagsändringar” kommer då att gälla. Kunden kommer att få full återbetalning. Ingen ersättning kommer att betalas.

8. DATASKYDDSAKT

Det kan vara nödvändigt för oss att be dig om viss personlig information. Exempel på detta kan vara kostbehov, funktionshinder / medicinsk eller religiös information etc. Denna information kommer att hållas konfidentiell av företaget och är tillgänglig för dig att inspektera under företagets normala arbetstid. Det kommer att skickas till leverantörerna (som kan vara bosatta utanför EU), om det är nödvändigt för dem att känna till denna information för att uppfylla vårt avtal till dig.

9. OM DU HAR ETT PROBLEM

(a) Om du är missnöjd med någon del av företagets arrangemang medan du är på semester, måste du omedelbart rikta ditt klagomål till företagets lokala representant (eller, om inget, till företaget) och till ledningen för hotellet eller annan leverantör vars tjänster är inblandade. Om problemet inte kan lösas lokalt och du vill klaga måste fullständiga uppgifter skickas till företaget skriftligen för att anlända inom 30 dagar efter din återkomst. Underlåtenhet att vidta något av dessa steg kommer företaget att neka möjligheten att lösa problemet omedelbart och eller undersöka det korrekt. Följaktligen kan detta påverka dina rättigheter enligt detta avtal. I sällsynta fall av en tvist, som inte kan lösas i i godo, kan den (om du vill) hänvisas till skiljedomstol enligt ett särskilt system, som, även om det utformats efter överenskommelse med ABTA Ltd, administreras helt oberoende av Chartered Institute of Arbitrators . Systemet (detaljer som kommer att tillhandahållas på begäran eller finns på www.abta.com) ger en enkel och billig metod för skiljedom på enbart dokument, med begränsat ansvar för semesterfirare med avseende på kostnader. Schemat gäller inte anspråk för ett belopp som är större än 5 0000 kr per person eller 25 0000 kr per bokningsformulär. Det gäller inte heller anspråk, som enbart eller huvudsakligen avser personskada eller sjukdom eller deras konsekvenser. Ansökan om skiljedom enligt detta system måste göras inom nio månader från dagen för återkomsten från semestern, men under särskilda omständigheter kan det erbjudas utanför denna period.

10. BROSCHYRBESKRIVNINGAR

(a) Denna broschyr planeras och produceras många månader innan den börjar gälla. Vi gör allt för att säkerställa att detaljerna, beskrivningarna och priserna i broschyren är korrekta, baserat på inspektioner och information som levererats till företaget. Ändringar inträffar dock ibland med kort varsel och därför kommer företaget att informera dig vid bokningstillfället, eller om efter bokning så snart som möjligt om sådana ändringar av vår publicerade information. Det är inte alltid möjligt för företaget att kontrollera alla delar av semestern, där annonserade anläggningar ibland kan bli otillgängliga med kort varsel på grund av dåliga väderförhållanden, brist på efterfrågan, reparationsarbeten i nödsituationer etc. (b) Fotografier är avsedda att ge ett helhetsintryck snarare än detaljer om en viss utväg eller boende. Företaget är inte ansvarigt för möbler eller byten som visas på fotografierna men kan ha ändrats eller tagits bort från hotellet, och det är inte heller ansvarigt för någon aspekt av hotellmiljön, som kan ha förändrats sedan fotografierna togs. Boendet och faciliteterna tillhandahålls endast för användning av passagerare som visas på semesterfakturan som bekräftats av oss. Uthyrning, delning eller tilldelning är förbjudet

återförsäjare för USAON WHEELS´s paketresor och MC uthyrning i Sverige och överiga Scandinavien är
MagicMotor Experience/jonsson Bemanning
Stapeled 1
34193 Bolmsö

Enligt paketreselagen är våra resenärer skyddade med bankgaranti.